• Rekrutacja 2023/2024 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

   • Co należy zrobić aby zostać uczniem I LO im. B. Nowodworskiego?

    Instrukcja w czterech prostych krokach!

     

    Wybierz klasę lub klasy, którymi jesteś zainteresowany: charakterystyka klas

     

    Pamiętaj, że możesz wybrać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę klas!

    Czym więcej klas i szkół będzie w Twoim podaniu, tym większe prawdopodobieństwo pomyślnej rekrutacji.

     

    I Złóż wniosek: od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.

    1. Zaloguj się w systemie omikron: https://krakow.e-omikron.pl/
    2. Po uważnym przeczytaniu instrukcji, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek o przyjęcie do szkoły średniej.
    3. Przynieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru. (wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy, gdy kandydat oprócz I LO wybrał inne szkoły, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji). Wniosek i załączniki podpisane profilem zaufanym w systemie rekrutacji elektronicznej nie wymagają dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru.
    4. Wraz z wnioskiem dostarcz do szkoły dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności.
    5. Dołącz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (patrz: zasady naboru i pliki do pobrania na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/).

     

    II Uzupełnij wniosek: od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.

    Dotyczy kandydatów, dla których I LO jest szkołą pierwszego wyboru. Należy dostarczyć:

    1. Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub ich poświadczone przez dyrektora SP kopie. Zalecane jest dostarczenie kopii dokumentów (w formie papierowej lub elektronicznej – skany kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, ewentualnie przez notariusza). Dokumenty mogą być przesyłane jako załączniki z wykorzystaniem systemu Omikron.

    2. Poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty  etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (w przypadku, gdy nie były dostarczone wraz z wnioskiem). Komisja przypisuje punkty rekrutacyjne tylko i wyłącznie za dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. Jakiekolwiek inne zaświadczenia potwierdzające szczególne osiągnięcia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, jeżeli informacja o nich nie będzie wpisana na świadectwie ukończenia szkoły.
    3. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

     

    III Sprawdź, czy znajdujesz się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną do I LO im B. Nowodworskiego w Krakowie.

    Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły na parterze:

    19 lipca 2023 r. do godziny 12:00

     

    IV Potwierdź wolę podjęcia nauki w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie dostarczając komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty: (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r.

     

    1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
    2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dodatkowo, aby uniknąć kolejnej wizyty w szkole, zabierz ze sobą:
    • dwa zdjęcia (na odwrocie opisane ołówkiem imieniem i nazwiskiem),
    • kartę zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły).

     

    Lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona 27 lipca 2023 r. do godz. 12.00

     

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
   • listy[at]nowodworek.krakow.pl
   • (+12) 422-96-79
   • Plac Na Groblach 9 31-101 Kraków Poland
  • Logowanie