Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu matematyki, fizyki, biologii, chemii i przedsiębiorczości przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania.
Projekt jest kierowany do uczniów 4 szkół:
I Liceum Ogólnokształcącego,
V Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Łączności oraz Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska.
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości. Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych.
Zaplanowano także wyjście uczniów na zajęcia na uczelnię. Zajęcia będą odbywać się wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych.
Zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.
Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 156 uczniów i uczennic, z czego 130 podniesie swoje kompetencje z poszczególnych obszarów tematycznych (matematyka -12 uczniów i uczennic, fizyka – 25 uczniów i uczennic, biologia – 31 uczniów i uczennic, chemia – 47 uczniów i uczennic, przedsiębiorczość – 15 uczniów i uczennic.
W wyniku rekrutacji utworzone zostaną następujące grupy:
V LO
biologia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 15K/5M) i 2 grupy kół naukowych (15 os.: 11K/4M);
chemia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 15K/5M); 2 grupy kół naukowych (15. os.:11K/4M);
fizyka: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 6K/14M) i 2 grupy kół naukowych (15 os.: 4K, 11M)
I LO
biologia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 16K/4M) i 1 grupa koła naukowego (8 os.: 6K/2M);
chemia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 17K/3M) i 1 grupa koła naukowego (8 os.: 6K/2M)

matematyka: 1 grupa zajęć on-line (15 os.: 1K/14M), 1 grupa koła naukowego (5 os.:5M);
fizyka – 1 grupa zajęć on-line (15 os.: 1K/14M), 1 grupa koła naukowego (5 os.: 5M)
TCh
chemia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 17K/3M), 3 grupy kół naukowych (16 os.: 14K/2M);
przedsiębiorczość: 1 grupa zajęć on-line (18 os.: 16K/2M), 1 grupa koła naukowego (6 os.: 6K)
Zakłada się, że część uczniów (12 os.: 9K/3M) będzie uczęszczała na zajęcia z więcej niż jednego obszaru tematycznego.
Zakłada się zrealizowanie łącznie 690 godzin wsparcia (270 godzin zajęć on-line i 420 godzin kół naukowych).
Przedsięwzięcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi tj.: Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne na terytorium województwa małopolskiego.
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie, czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:
1. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;
2. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
5. Przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;
6. Wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.
To innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.