Rekrutacja 2022/2023

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

 


Co należy zrobić aby zostać uczniem I LO im. B. Nowodworskiego? Instrukcja w czterech prostych krokach!

Wybierz klasę lub klasy, którymi jesteś zainteresowany:

charakterystyka klas

Pamiętaj, że możesz wybrać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę klas! Czym więcej klas i szkół będzie w Twoim podaniu tym większe prawdopodobieństwo pomyślnej rekrutacji.

 

 I Złóż wniosek: od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.

 1. Zaloguj się w systemie omikron: https://krakow.e-omikron.pl/
 2. Po uważnym przeczytaniu instrukcji, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek o przyjęcie do szkoły średniej.
 3. Przynieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru. (wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy, gdy kandydat oprócz I LO wybrał inne szkoły, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji). Wniosek i załączniki podpisane profilem zaufanym w systemie rekrutacji elektronicznej nie wymagają dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru.
 4. Wraz z wnioskiem dostarcz do szkoły dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności.
 5. Dołącz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (patrz: zasady naboru i pliki do pobrania na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/).

 

 II Uzupełnij wniosek: od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

Dotyczy kandydatów, dla których I LO jest szkołą pierwszego wyboru. Należy dostarczyć:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub ich poświadczone przez dyrektora SP kopie.
 2. Poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty  etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (w przypadku, gdy nie były dostarczone wraz z wnioskiem). Komisja przypisuje punkty rekrutacyjne tylko i wyłącznie za dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. Jakiekolwiek inne zaświadczenia potwierdzające szczególne osiągnięcia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, jeżeli informacja o nich nie będzie wpisana na świadectwie ukończenia szkoły.
 3. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

III Sprawdź, czy znajdujesz się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną do I LO im B. Nowodworskiego w Krakowie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły na parterze:

19 lipca 2022 r. do godziny 12:00

 

IV Potwierdź wolę podjęcia nauki w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie dostarczając komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty: (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 19 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

 

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dodatkowo zabierz ze sobą:

 1. dwa zdjęcia (na odwrocie opisane ołówkiem imieniem i nazwiskiem),
 2. kartę zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły).

 

 

Dzień otwarty

Relacja z dni otwartych w ubiegłych latach.

Charakterystyka klas

Opis klas otwieranych każdego roku, wraz z praktycznymi informacjami...

Bursy

Bursa? Które współpracują ze szkołą? Która najbliżej?

Klasa BGŻ BNP PARIBAS

Klasa BGŻ BNP PARIBAS - otwieramy drzwi przyszłości.